Scroll Up

CYNGOR CYMUNED
LLANFIHANGEL RHOS-Y-CORN
COMMUNITY COUNCIL

Clerc/Clerk: Mrs Lynda Davies, Esgairgynddu, Abergorlech, Caerfyrddin, SA32 7SY.
Ffôn/Tel. No. 01558-685046

Clerc / Swyddog Ariannol Cyfrifol

Gwahoddir ceisiadau am swydd ran-amser Clerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol i’r Cyngor Cymuned.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau rhyngbersonol a TG da. Y gallu i gadw cofnod cywir o bob cyfarfod misol a bod yn gymwys gyda’r gwaith cadw llyfrau. Y Clerc fydd y Swyddog Ariannol Cyfrifol ar gyfer holl gofnodion ariannol y Cyngor a gweinyddu ei gyllid yn ofalus. Yn meddu ar y gallu i ddiweddaru Gwefan y Cyngor a derbyn ac ymateb i bob gohebiaeth yn dilyn cyfarfodydd misol y Cyngor.
Dylech nodi fod cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal gyda’r nos.
Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol.
Gwahoddir mynegiadau o ddiddordeb (ar ffurf CV a llythr eglurhaol) a dylid eu cyfeirio at y Cadeirydd. E-bost at: admin@llanfihangelrhosycorn.co.uk neu trwy’r post at y clerc presennol: Mrs Lynda Davies, Esgairgynddu, Abergorlech, Caerfyrddin, SA32 7SY.  Dyddiad cau 25ain of Orffennaf 2021.

Clerk/Responsible Financial Officer

Applications are invited for the part-time post of Clerk/Responsible Financial Officer to the Community Council.
The successful applicant must have good interpersonal and IT skills. Will be able to keep a correct record of each monthly meeting and be competent with the bookkeeping. The Clerk will be the Responsible Financial Officer for all financial records of the Council and the careful administration of its finances. Be able to update the Council’s Website and to receive and reply to all correspondence following the Council’s monthly meetings.
You should note that meetings of the Council are held in the evenings.
The ability to speak Welsh would be advantageous.
Expressions of interest (in the form of a CV and covering letter) are invited and should be addressed to the Chairman, e-mailed to: admin@llanfihangelrhosycorn.co.uk or by post to the clerk at the above address. Closing date: 25th July 2021.